Litt informasjon om autisme

1. mai 2024

Autismespekterlidelser: Prevalens, tegn, kjønnsforskjeller, utredning og behandling

Autismespekterlidelser (ASD) er en gruppe komplekse nevroutviklingsforstyrrelser som påvirker en persons evne til sosialt samspill, kommunikasjon og atferd. I Norge, som i resten av verden, er det en økende bevissthet og forståelse for disse tilstandene, noe som har ført til endringer i diagnostiske kriterier og en bredere anerkjennelse av spekteret av symptomer som kan være til stede hos individer med ASD.

Prevalens i Norge

I Norge har prevalensen av autisme blitt estimert til å være rundt 0,7% av alle barn, med en høyere forekomst hos gutter enn jenter. Det er viktig å merke seg at disse tallene kan variere avhengig av diagnostiske kriterier og metodene som brukes for å identifisere tilfeller.

Tegn på autismespekterlidelser

Tegn på ASD kan variere betydelig fra person til person, men noen vanlige kjennetegn inkluderer:

 • Vansker med sosial kommunikasjon og interaksjon, som for eksempel problemer med å forstå og tolke sosiale signaler.

 • Begrensede, repeterende mønstre av atferd, interesser eller aktiviteter.

 • Sterk motstand mot endringer i rutiner eller miljø.

 • Uvanlige reaksjoner på sanseinntrykk, som for eksempel over- eller underreaksjoner på lyder, lys eller berøring.

Kjønnsforskjeller

Det har tradisjonelt vært rapportert at flere gutter enn jenter får diagnosen ASD, med et forhold som ofte er angitt til å være rundt 4:1. Imidlertid tyder nyere forskning på at jenter kan være underdiagnostiserte, delvis fordi de kan vise mindre åpenbare symptomer eller fordi de kan være bedre til å maskere sine vansker.

Utredning hos psykologspesialist og nevropsykolog

Utredning av ASD er en kompleks prosess som krever en tverrfaglig tilnærming. I Norge er det vanlig at utredningen gjøres av et tverrfaglig team i spesialisthelsetjenesten, som kan inkludere psykologspesialister og nevropsykologer. Utredningen vil typisk inneholde:

 • En grundig gjennomgang av personens utviklingshistorie og nåværende fungering.

 • Observasjon og vurdering av sosiale og kommunikative ferdigheter.

 • Kognitive tester for å vurdere generelle evner, inkludert oppmerksomhet, læring, hukommelse og problemløsning.

 • Medisinsk undersøkelse for å utelukke andre mulige årsaker til symptomene.

 • Vurdering av eventuelle tilleggsvansker eller komorbide tilstander.

Grunnet lange ventetider i spesialisthelsetjenesten er det flere som søker utredning på det private markedet. Det er da viktig at man søker utredning hos helsepersonell som har erfaring med lidelsen. Hos Kognito har vi spesialister med mange års erfaring, som er nyttig med tanke på utredning, differensialdiagnostisk vurdering, kunnskap om behandling, oppfølging og rettigheteter.

Tilpasning og Behandling

Det finnes ingen kur for ASD, men det er mange tiltak som kan støtte personer med ASD og deres familier. Tiltakene kan inkludere:

 • Tidlig intervensjon og spesialisert pedagogikk for å støtte utvikling av sosiale og kommunikative ferdigheter.

 • Atferdsterapi for å hjelpe med å håndtere utfordrende atferd og utvikle nye ferdigheter.

 • Tilrettelegging i skole og arbeidsliv for å møte individuelle behov.

 • Støtte til familier, inkludert opplæring og veiledning.

Behandling og støtte må tilpasses individuelt, og det er viktig med en helhetlig tilnærming som tar hensyn til personens styrker og utfordringer, samt deres unike behov og potensial.Autismespekterlidelser er livslange tilstander, og selv om mange personer med ASD kan leve selvstendige og tilfredsstillende liv, vil noen trenge betydelig støtte gjennom hele livet. Samarbeid mellom helsevesenet, utdanningssystemet og andre tjenester er avgjørende for å sikre at personer med ASD får den støtten de trenger for å nå sitt fulle potensial.