Informasjon om demens

1. mai 2024

Demens: Forståelse, utredning og tidlig intervensjon

Demens er en samlebetegnelse for en rekke sykdommer som påvirker hjernen og fører til gradvis nedgang i kognitiv funksjon. Dette kan ha en dyptgripende effekt på en persons evne til å utføre daglige aktiviteter. I Norge er det anslått at rundt 100 000 personer lever med demens, og dette tallet forventes å øke i takt med at befolkningen eldes

Tidlige tegn på demens

Det er viktig å være oppmerksom på de tidlige tegnene på demens, da tidlig diagnose kan bidra til bedre håndtering av tilstanden. Noen av de tidlige tegnene inkluderer:

 • Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen

 • Vansker med å utføre kjente oppgaver

 • Språkproblemer, som å finne ord

 • Desorientering i tid og sted

 • Svekket dømmekraft

 • Vansker med abstrakt tenkning

 • Endringer i atferd og sosial tilbaketrekking

Prevalensen av demens i Norge

Studier viser at prevalensen av demens i Norge er høy, og det er forventet at antallet vil øke betydelig i årene som kommer. I 2020 var det over 100 000 personer med demens i Norge, og dette antallet kan stige til 236 789 i 2050 og til 380 134 i 2100.

Utredning hos nevropsykolog

Når det er mistanke om demens, er en nevropsykologisk utredning et viktig skritt. En nevropsykologisk utredning kan gi verdifull informasjon om hjernens fungering og avdekke eventuelle kognitive vansker.

Hva inkluderer en nevropsykologisk utredning?

En nevropsykologisk utredning innebærer en rekke tester som vurderer ulike aspekter av kognitiv funksjon, inkludert:

 • Hukommelse

 • Oppmerksomhet

 • Språklig fungering

 • Visuell og verbal innlæring

 • Evne til problemløsning og planlegging

 • Generell intellektuell kapasitet (IQ)

Tester som Mini Mental Test (MMSE) og klokketesten er blant de som ofte brukes for å vurdere kognitiv funksjon.

Hvordan foregår testingen?

Testingen bør foregå i et rolig miljø uten forstyrrelser, og det er viktig at testledere er godt opplært i bruk av testene for å sikre pålitelige resultater. De bør utføres av nevropsykologer med lang erfaring i administrasjon og tolkning av testresultatene, samt  klinisk erfaring med pasientgruppen. Videre er det viktig å tilpasse testingen til pasientens språkbakgrunn og kulturelle kontekst.

Hva skjer etter utredningen?

Basert på resultatene fra utredningen, kan nevropsykologen gi en indikasjon på om det foreligger en demenssykdom, og hvilken type demens det eventuelt kan være. Dette kan igjen lede til riktig behandling og støtte.

Tidlig intervensjon og støtte

Tidlig intervensjon er avgjørende for å håndtere demens. Dette kan inkludere medisinsk behandling for å bremse sykdomsprogresjonen, samt psykososiale tiltak for å støtte både pasienten og pårørende. Det er også viktig med tilrettelagt informasjon og oppfølging fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Konklusjon

Demens er en utfordrende tilstand som krever tidlig oppdagelse og intervensjon. Nevropsykologisk utredning spiller en nøkkelrolle i diagnostiseringsprosessen og kan bidra til å kartlegge omfanget av kognitiv svikt. Med en økende forekomst av demens i den norske befolkningen, er det viktig å ha tilgang til kvalifiserte nevropsykologiske tjenester for å sikre best mulig livskvalitet for de som er rammet.